Obchodní podmínky a GDPR

                    Obchodní podmínky a GDPR            4sleep s.r.o.

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti 4sleep s.r.o. logo červené

v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Vložením zboží do vitruálního nákupního košíku internetového obchodu www.4sleep.cz a následným odesláním objednávky zákazník potvrzuje zájem objednat zboží v souladu s obchodními podmínkami firmy.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři, zejména telefonního čísla pro potřeby přepravce.

 

Dodání zboží

Dodací lhůta je zpravidla 24 hodin od přijetí objednávky, pokud je zboží hrazeno dobírkou. U plateb bankovním převodem se zboží expeduje ihned po připsání platby na účet firmy.

U zboží na objednávku se určuje termín dodání individuálně - zpravidla bývá max. 14 dnů. 

V případě, že objednané zboží není skladem, pracovník firmy neprodleně kontaktuje zákazníka a nabídne mu nejbližší možný termín dodání, popř. alternativu k objednanému zboží.

Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím přepravní služby PPL nebo jiného přepravce. Zákazník má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky. Pokud je obal viditelně poškozen, doporučujeme tuto skutečnost neprodleně řešit s přepravcem.

Součástí každé zásilky je daňový doklad, který slouží jako záruční list pro případnou reklamaci, popřípadě vrácení zboží.

Zboží zůstává až do zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ihned po jeho převzetí a zaplacení.

 

Forma úhrady zboží

Objednané zboží je možno uhradit následujícími způsoby:

- DOBÍRKOU / kdy zákazník uhradí částku přepravci při dodání zboží

- BANKOVNÍM PŘEVODEM / kdy zákazník uhradí částku předem na běžný účet

- PLATEBNÍ KARTOU jako platbu předem, nebo při doručení.

Pokud je objednávka ve výši 3 000.- Kč s DPH, neúčtujeme poštovné. 

 

Záruka a reklamace

Záruku na zboží poskytujeme v souladu s obecně platnými právními předpisy. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávnou manipulací anebo nesprávným skladováním. Reklamace se nevztahují na mírné barevné rozdíly zboží zobrazené na eshopu firmy a na  skutečnou barvu zboží.   

Objeví-li kupující vady na doručeném zboží, musí tyto skutečnosti sdělit písemně. Reklamace je podmíněna zasláním kopie daňového dokladu / dokladu o prodeji zboží/ a reklamačního listu, který musí obsahovat datum dodání, přesný název zboží, popis vady. Zboží, na které je uplatňována reklamace musí být vráceno v původním obalu.

 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Dle občanského zákoníku má zákazník do 14 dnů od doručení zásilky nárok na  vrácení zboží bez udání důvodu. Zboží nesmí být poškozené či jinak znehodnocené, nesmí nést znaky používání a musí být v původním obalu. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi. Zboží musí být odesláno na adresu provozovatele nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jim uvedené číslo bankovního účtu. Možnost vrácení zboží není možná v případě zboží objednaného zákazníkem a vyráběného na zakázku, taktéž u metráže u které je pro zákazníka individuálně upravovaná délka.

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel se zavazuje, že bude chránit Vaše data, která byla uvedena při realizaci objednávky / adresa, email, telefonní kontakt /. Získaná data využíváme pouze pro účely bezproblémového doručení zásilky. Data nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou přepravce / pouze adresa a telefonní kontakt /, která na jejich základě provede doručení zásilky.

Využíváním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených podmínek.

Podrobnosti o naší práci v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR se dozvíte  v dalších odstavcích 

Dodací podmínky

Okamžikem dodání se rozumí moment předání zboží k přepravě ( při platbě převodem je to den přijetí platby)

Přejeme Vám hodně spokojenosti!  Kolektiv 4sleep s.r.o.

 

 

Úvodní ustanovení

společnosti 4sleep s.r.o.

o zpracovávání informací GDPR

v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (dále jako Nařízení).

 1. Společnost 4sleep s.r.o.. vydává Podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

  4sleep s.r.o. Dukelská 133 73995 Jablunkov
  IČ: 27852296, DIČ: 27852296
  (dále jen "Poskytovatel") na straně jedné   Zákazníkem
  (dále jen "Zákazník") na straně druhé
   
 2. Odesláním objednávkového formuláře Zákazník potvrzuje svůj zájem o zajištění realizace objednávky, uděluje svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a platným ceníkem Poskytovatele.
 3. Zákazníkem je fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba, která má u společnosti 4sleep s.r.o. registrovaný zákaznický účet, a které tak společnost 4sleep s.r.o. poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.

 

Objednávka
 

 1. Provedením objednávky se aktivuje příslušný Zákaznický účet a vytvoří se Zákazníkův profil. Zřízení a vedení Zákaznického účtu není nikterak zpoplatněno. Zákazník se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby ke svému účtu bez jeho předchozího souhlasu.
   

Zákazník odesláním objednávkového formuláře a následným potvrzením Podmínek výslovně potvrzuje, že je seznámen s tím, že:

 1. a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (dále jako Nařízení).                    S kompletními informacemi o zpracování osobních údajů společností 4sleep s.r.o. se zákazník seznámil v dokumentu 

Zásady zpracování osobních údajů
 

 1. Zákazník poskytne takové údaje, které jsou aktuální, pravdivé a dle příslušných požadavků v objednávce, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby bez jejího předchozího souhlasu.
   
 2. Zákazník bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování Poskytovatel nepotřebuje souhlas Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu:
  • Jméno a příjmení
  • Název firmy
  • IČO, DIČ
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa


 

 1. Osobní údaje vždy zpracovává Poskytovatel po dobu trvání obchodního vztahu. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu vymazány. Výjimkou je pouze případ, kdy má Poskytovatel pro další zpracování osobních údajů konkrétního Zákazníka oprávněný zájem.
   
 2. Poskytovatel je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách, v platném znění, a v rámci oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů dle Nařízení, zasílat Zákazníkům e-mailové a SMS zprávy vztahující se k plnění objednaných služeb, včetně zpráv obsahujících informace o jiných službách Poskytovatele.


 

 1. Poskytovatel je oprávněn identifikovat Zákazníka, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

 

 1. Nebude-li poskytovatel schopen zajistit uhrazenou objednávku z jakéhokoliv důvodu, budou Zákazníkovi vráceny veškeré úhrady v plném rozsahu.


 

 1. Zákazník odesláním objednávky výslovně souhlasí, že na platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží elektronickou účtenku.

 

Ostatní ustanovení


 

 1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit údaje a databázi proti zneužití, v případě předání údajů třetím osobám v souladu se zákonem a těmito Podmínkami však Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené zákonem.


 

 1. Poskytovatel je oprávněn odstranit Zákazníkův účet v případě, že:
  1. Poskytovatel má důvodné podezření, že Zákazník jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti.
    
  2. Zákazník poruší povinnosti stanovené v Podmínkách 
 2. Zákazník je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Zákaznického účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu info@4sleep.cz.

 

Reklamace a odstraňování poruch a závad
 

 1. Zákazník je povinen oznámit poskytovateli chybně objednané služby nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.
   
 2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané zboží, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.
 3. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám.
   
 4. V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to dopisem, nebo e-mailem, bez zbytečného odkladu okamžitě po jejich zjištění.
   
 5. Uplatnění reklamace nemá vliv na výši a splatnost poplatků objednané služby.
   
 6. Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

 

Závěrečná ustanovení
 

 1. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou určeny příslušné české soudy.
   
 2. Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám Poskytovatele
   
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to zejména s ohledem na legislativní změny, z důvodu vývoje či provozních požadavků služeb Poskytovatele. O změnách Podmínek je Poskytovatel povinen Zákazníka informovat nejméně 30 dnů před účinností změn. Spolu s informací o změně bude Zákazníkovi poskytnuta možnost souhlasit s novým zněním Podmínek nebo jej odmítnout a smlouvu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců.


 

 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 24. května 2018.

 

Zásady pro ochranu osobních údajů                    ve společnosti 4sleep s.r.o.

Dokument Zásady zpracování osobních údajů, který popisuje zpracování vašich osobních údajů společností 4sleep s.r.o.

Úvodní ustanovení

Společnost kontaktní e-mailová adresa: admin@4sleep.cz (dále také jen„společnost“), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Zavazujeme se k tomu, že nebudeme od vás požadovat větší rozsah údajů, než je nezbytně nutné pro dosažení každého z níže uvedených účelů.

Pokud se rozhodnete využívat služeb nabízených společností 4sleep s.r.o., je podmínkou jejich objednání, což znamená uzavření smlouvy se společností.           Od vás vyžadujeme při vytvoření zákaznického účtu (objednávky) sdělení následujících osobních údajů: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, (přihlašovací jméno a heslo). Tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem vaší identifikace, autorizace a provozování vašeho zákaznického účtu. Zpracování osobních údajů nutných pro provozování zákaznického účtu provádíme i po ukončení poskytování služeb, a to za účelem možnosti objednávky dalších služeb bez nutnosti vytvářet nový zákaznický účet, neboť je to v zájmu naší společnosti.

Pro účely objednání služeb, jejich poskytování a vaši identifikaci zpracováváme rovněž vaše osobní údaje: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefon (všechny tyto údaje dále mohou být označovány jen jako „základní identifikační údaje“) a případně další osobní údaje (např. ze vzájemné emailové či telefonické komunikace), které od vás v souvislosti s poskytovanou službou získáme a jejichž zpracování je nutné pro poskytování dané služby. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem poskytování vámi objednaných služeb a bez jejich zpracování není možné vám tyto služby poskytovat.

Zde je výčet dalších osobních údajů, které zpracováváme

V souvislosti s poskytovanými službami zpracováváme rovněž vaše osobní údaje týkající se poskytovaných služeb, zejména tedy údaje o druhu poskytovaných služeb, jejich rozsahu a ceně a informace o platební morálce. V prostorách naší společnosti, které jsou určeny pro styk se zákazníky, probíhá ukládání kamerových záznamů, které jsou rovněž osobními údaji, za účelem prevence vzniku škod. Všechny v tomto odstavci uvedené údaje získáváme v souvislosti s poskytováním služeb a ve spojení se základními identifikačními údaji je zpracováváme za účelem zlepšování poskytovaných služeb a/nebo pro případ ochrany zájmů naší společnosti (včetně případného vymáhání našich oprávněných nároků nebo ochranu práv naší společnosti v soudním nebo jiném řízení). Jelikož se tedy jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, nevyžaduje se váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Osobní údaje našich zákazníků dále zpracováváme rovněž z důvodů plnění právních povinností. Z důvodů vyžadovaných zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy zejména z oblasti daní uchováváme dokumenty (v elektronické nebo papírové podobě) obsahující osobní údaje, zejména faktury a dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury, po zákonem stanovenou dobu.  Po uplynutí zákonem uložené lhůty (viz níže) tyto osobní údaje již pro tento účel zpracovávat nebudeme. Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností. Jelikož tyto údaje od vás v souvislosti s poskytovanými službami musíme vyžadovat, resp. musíme je získávat z jiných zdrojů, neboť je to třeba pro splnění zákonných povinností, odmítnutí jejich poskytnutí nebo nesouhlas s jejich zpracováním by měl za následek, že bychom s vámi nemohli uzavřít smlouvu a poskytovat vám služby. 

Osobní údaje zákazníků používáme rovněž pro zasílání upozornění, provozních zpráv a pro zasílání našeho Newsletteru. Nikdy neposkytujeme osobní údaje pro marketingové účely třetích osob. Osobní údaj, kterým je e-mailová adresa, zpracováváme za účelem elektronického zasílání našich sdělení týkajících se produktů naší společnosti, a to bez vašeho souhlasu v souladu s právními předpisy, neboť je to v oprávněném zájmu naší společnosti. Podmínkou zasílání Newsletteru, který může obsahovat obchodní sdělení, je, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy. Pokud nám sdělíte, že se zasíláním těchto sdělení označených jako Newsletter nesouhlasíte, přestaneme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Návštěvou internetových stránek naší společnosti nám rovněž sdělujete osobní údaje o vaší IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Více o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete v jejich zásadách.

V případě, že na svém koncovém zařízení při návštěvě webových stránek naší společnosti udělíte souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o vás záznamy chování z cookies souborů umístěných na webových stránkách naší společnosti, a to pro účely lepšího provozu těchto internetových stránek. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání důvodu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou nutné k vedení zákaznického účtu, budou za účelem vedení zákaznického účtu zpracovávány po dobu poskytování služeb. Jestliže zákazník i po skončení poskytování služeb nezruší svůj zákaznický účet, budeme i nadále zpracovávat jeho osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom jeho zákaznický účet mohli vést, a to po dobu 3 roků.

Po ukončení poskytování objednané služby a po zániku všech souvisejících závazků z uzavřené smlouvy (včetně případné záruky) přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat a vymažeme je, pokud tyto osobní údaje nebo některé z nich nejsou zpracovávány pro jiný účel.

Pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu plnění právní povinnosti, zpracovávání pro tento účel ukončíme po uplynutí stanovené lhůty.

Jsou osobní údaje poskytovány třetím osobám?

Předávání osobních údajů třetím osobám je nutné pro objednání a realizaci přepravy námi dokončené zakázky – vyřízení vaší objednávky. A to v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • adresa (zaměstnání, pokud o certifikát žádá firma),
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo fyzické osoby

Předáním osobních údajů správci – přepravci nedochází k předání osobních údajů mimo EU.

Osobní údaje předáváme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí objednané služby. K tomuto nakládání s osobními údaji jsme oprávněni bez vašeho souhlasu, neboť bychom v opačném případě nebyli schopni splnit smlouvu a vám požadovanou službu poskytnout. Vždy však jsme povinni zajistit, aby tyto třetí osoby dodržovaly veškeré povinnosti související s ochranou osobních údajů a vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu nevyužívaly za jiným účelem. Pokud není specifikace třetí osoby, které budou osobní údaje předány, uvedena v těchto zásadách, bude vám sdělena při objednání služby.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Přístup k vašim osobním údajům v naší společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zaměstnanci mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Uplatnění práv subjektu údajů

V případě potřeby uplatnění práv subjektu údajů ve smyslu Nařízení, dotazů, či jiných podnětů nás kontaktujte na adrese info@4sleep.cz.

V případě vašich pochybností o souladu zpracování vašich osobních údajů s právními předpisy máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

 

Zpracování osobních údajů a Nařízení GDPR ve společnosti 4sleep s.r.o.

Pro vyřízení objednávek jsme nuceni zpracovávat osobní údaje zákazníků. Zacházení s nimi se řídí Zásadami zpracování osobních údajů. V tomto článku najdete souhrnné informace o zpracování osobních údajů 4sleep s.r.o. a informace o souladu s Nařízením známým jako GDPR.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá zásadně zákonným způsobem a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s novým NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (známé jako GDPR). Ke zpracování osobních údajů máme vždy zákonný důvod. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů, viz poslední odstavec.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely (v našem případě zaslání newsletteru), nebo jiné komunikace, vychází z našeho oprávněného zájmu, který je zákonným důvodem. Souhlas pro zpracování pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat ve vaší zákaznické administraci, nebo emailem na adresu info@4sleep.cz.

Zpracovatelská smlouva

Zákazníci, kteří objednávají naše služby pro svoje zákazníky jsou správci jejich osobních údajů. Uložením těchto osobních údajů se z nich stávají zpracovatelé osobních údajů.

Povinnost uzavření zpracovatelské smlouvy mezi oběma stranami si mohou správci splnit v zákaznické administraci a v sekci věnované osobním údajům. Zpracovatelská smlouva je určena těm subjektům, kteří nezpracovávají osobní údaje pro osobní potřebu. Zpracování osobních údajů fyzickou osobou pro osobní či domácí činnosti není regulováno předpisy týkající se ochrany osobních údajů, nepodléhá Nařízení a zpracovatelská smlouva není na místě.

Předávání osobních údajů správci mimo EU

Pro předání osobních údajů správci mimo EU potřebujeme Váš souhlas, a v současné době jednoznačně vylučujeme tuto možnost.

Zásady zpracování osobních údajů

Dokument Zásady zpracování osobních údajů, který popisuje zpracování vašich osobních údajů společností 4sleep s.r.o., rozsah a účel zpracování nutný pro realizaci obchodních případů, najdete v samostatném dokumentu.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na naše pracovníky na adrese info@4sleep.cz

 

 

Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018

Poslední aktualizace: 20.5.2020


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti4sleep s.r.o., se sídlemJablunkov , Dukelská 133, identifikační číslo: 27852296, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adresewww.4sleep.cz..... (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než .............. nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího,
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému,
bezhotovostně platební kartou;


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího 4sleep@4sleep.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 4sleep@4sleep.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná jiným subjektům.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího:                     adresa pro doručování                                     4sleep s.r.o. Bystřice č.8, 73995Bystřice,

                                                                              adresa elektronické pošty                                                                     4sleep@sleep.cz,

                                                                              telefon                                                                                                             558329400

V Bystřici   dne 20.5.2020