Obchodní podmínky a GDPR

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti 4sleep s.r.o.

v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Vložením zboží do vitruálního nákupního košíku internetového obchodu www.4sleep.cz a následným odesláním objednávky zákazník potvrzuje zájem objednat zboží v souladu s obchodními podmínkami firmy.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři, zejména telefonního čísla pro potřeby přepravce.

 

Dodání zboží

Dodací lhůta je zpravidla 24 hodin od přijetí objednávky, pokud je zboží hrazeno dobírkou. U plateb bankovním převodem se zboží expeduje ihned po připsání platby na účet firmy.

U zboží na objednávku se určuje termín dodání individuálně - zpravidla bývá max. 14 dnů. 

V případě, že objednané zboží není skladem, pracovník firmy neprodleně kontaktuje zákazníka a nabídne mu nejbližší možný termín dodání, popř. alternativu k objednanému zboží.

Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím přepravní služby PPL nebo jiného přepravce. Zákazník má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky. Pokud je obal viditelně poškozen, doporučujeme tuto skutečnost neprodleně řešit s přepravcem.

Součástí každé zásilky je daňový doklad, který slouží jako záruční list pro případnou reklamaci, popřípadě vrácení zboží.

Zboží zůstává až do zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ihned po jeho převzetí a zaplacení.

 

Forma úhrady zboží

Objednané zboží je možno uhradit následujícími způsoby:

- DOBÍRKOU / kdy zákazník uhradí částku přepravci při dodání zboží

- BANKOVNÍM PŘEVODEM / kdy zákazník uhradí částku předem na běžný účet

- PLATEBNÍ KARTOU jako platbu předem, nebo při doručení.

Pokud je objednávka ve výši 3 000.- Kč s DPH, neúčtujeme poštovné. 

 

Záruka a reklamace

Záruku na zboží poskytujeme v souladu s obecně platnými právními předpisy. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávnou manipulací anebo nesprávným skladováním. Reklamace se nevztahují na mírné barevné rozdíly zboží zobrazené na eshopu firmy a na  skutečnou barvu zboží.   

Objeví-li kupující vady na doručeném zboží, musí tyto skutečnosti sdělit písemně. Reklamace je podmíněna zasláním kopie daňového dokladu / dokladu o prodeji zboží/ a reklamačního listu, který musí obsahovat datum dodání, přesný název zboží, popis vady. Zboží, na které je uplatňována reklamace musí být vráceno v původním obalu.

 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Dle občanského zákoníku má zákazník do 14 dnů od doručení zásilky nárok na  vrácení zgboží bez udání důvodu. Zboží nesmí být poškozené či jinak znehodnocené, nesmí nést znaky používání a musí být v původním obalu. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi. Zboží musí být odesláno na adresu provozovatele nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jim uvedené číslo bankovního účtu.

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel se zavazuje, že bude chránit Vaše data, která byla uvedena při realizaci objednávky / adresa, email, telefonní kontakt /. Získaná data využíváme pouze pro účely bezproblémového doručení zásilky. Data nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou přepravce / pouze adresa a telefonní kontakt /, která na jejich základě provede doručení zásilky.

Využíváním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených podmínek.

Podrobnosti o naší práci v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR se dozvíte  v dalších odstavcích 

Dodací podmínky

Okamžikem dodání se rozumí moment předání zboží k přepravě ( při platbě převodem je to den přijetí platby)

Přejeme Vám hodně spokojenosti!  Kolektiv 4sleep s.r.o.

 

 

Úvodní ustanovení

společnosti 4sleep s.r.o.

o zpracovávání informací GDPR

v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (dále jako Nařízení).

 1. Společnost 4sleep s.r.o.. vydává Podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

  4sleep s.r.o. Dukelská 133 73995 Jablunkov
  IČ: 27852296, DIČ: 27852296
  (dále jen "Poskytovatel") na straně jedné   Zákazníkem
  (dále jen "Zákazník") na straně druhé
   
 2. Odesláním objednávkového formuláře Zákazník potvrzuje svůj zájem o zajištění realizace objednávky, uděluje svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a platným ceníkem Poskytovatele.
 3. Zákazníkem je fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba, která má u společnosti 4sleep s.r.o. registrovaný zákaznický účet, a které tak společnost 4sleep s.r.o. poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.

 

Objednávka
 

 1. Provedením objednávky se aktivuje příslušný Zákaznický účet a vytvoří se Zákazníkův profil. Zřízení a vedení Zákaznického účtu není nikterak zpoplatněno. Zákazník se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby ke svému účtu bez jeho předchozího souhlasu.
   

Zákazník odesláním objednávkového formuláře a následným potvrzením Podmínek výslovně potvrzuje, že je seznámen s tím, že:

 1. a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (dále jako Nařízení).                    S kompletními informacemi o zpracování osobních údajů společností 4sleep s.r.o. se zákazník seznámil v dokumentu 

Zásady zpracování osobních údajů
 

 1. Zákazník poskytne takové údaje, které jsou aktuální, pravdivé a dle příslušných požadavků v objednávce, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby bez jejího předchozího souhlasu.
   
 2. Zákazník bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování Poskytovatel nepotřebuje souhlas Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu:
  • Jméno a příjmení
  • Název firmy
  • IČO, DIČ
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa


 

 1. Osobní údaje vždy zpracovává Poskytovatel po dobu trvání obchodního vztahu. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu vymazány. Výjimkou je pouze případ, kdy má Poskytovatel pro další zpracování osobních údajů konkrétního Zákazníka oprávněný zájem.
   
 2. Poskytovatel je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách, v platném znění, a v rámci oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů dle Nařízení, zasílat Zákazníkům e-mailové a SMS zprávy vztahující se k plnění objednaných služeb, včetně zpráv obsahujících informace o jiných službách Poskytovatele.


 

 1. Poskytovatel je oprávněn identifikovat Zákazníka, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

 

 1. Nebude-li poskytovatel schopen zajistit uhrazenou objednávku z jakéhokoliv důvodu, budou Zákazníkovi vráceny veškeré úhrady v plném rozsahu.


 

 1. Zákazník odesláním objednávky výslovně souhlasí, že na platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží elektronickou účtenku.

 

Ostatní ustanovení


 

 1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit údaje a databázi proti zneužití, v případě předání údajů třetím osobám v souladu se zákonem a těmito Podmínkami však Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené zákonem.


 

 1. Poskytovatel je oprávněn odstranit Zákazníkův účet v případě, že:
  1. Poskytovatel má důvodné podezření, že Zákazník jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti.
    
  2. Zákazník poruší povinnosti stanovené v Podmínkách 
 2. Zákazník je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Zákaznického účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu info@4sleep.cz.

 

Reklamace a odstraňování poruch a závad
 

 1. Zákazník je povinen oznámit poskytovateli chybně objednané služby nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.
   
 2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané zboží, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.
 3. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám.
   
 4. V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to dopisem, nebo e-mailem, bez zbytečného odkladu okamžitě po jejich zjištění.
   
 5. Uplatnění reklamace nemá vliv na výši a splatnost poplatků objednané služby.
   
 6. Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

 

Závěrečná ustanovení
 

 1. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou určeny příslušné české soudy.
   
 2. Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám Poskytovatele
   
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to zejména s ohledem na legislativní změny, z důvodu vývoje či provozních požadavků služeb Poskytovatele. O změnách Podmínek je Poskytovatel povinen Zákazníka informovat nejméně 30 dnů před účinností změn. Spolu s informací o změně bude Zákazníkovi poskytnuta možnost souhlasit s novým zněním Podmínek nebo jej odmítnout a smlouvu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců.


 

 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 24. května 2018.

 

Zásady pro ochranu osobních údajů                    ve společnosti 4sleep s.r.o.

Dokument Zásady zpracování osobních údajů, který popisuje zpracování vašich osobních údajů společností 4sleep s.r.o.

Úvodní ustanovení

Společnost kontaktní e-mailová adresa: admin@4sleep.cz (dále také jen„společnost“), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Zavazujeme se k tomu, že nebudeme od vás požadovat větší rozsah údajů, než je nezbytně nutné pro dosažení každého z níže uvedených účelů.

Pokud se rozhodnete využívat služeb nabízených společností 4sleep s.r.o., je podmínkou jejich objednání, což znamená uzavření smlouvy se společností.           Od vás vyžadujeme při vytvoření zákaznického účtu (objednávky) sdělení následujících osobních údajů: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, (přihlašovací jméno a heslo). Tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem vaší identifikace, autorizace a provozování vašeho zákaznického účtu. Zpracování osobních údajů nutných pro provozování zákaznického účtu provádíme i po ukončení poskytování služeb, a to za účelem možnosti objednávky dalších služeb bez nutnosti vytvářet nový zákaznický účet, neboť je to v zájmu naší společnosti.

Pro účely objednání služeb, jejich poskytování a vaši identifikaci zpracováváme rovněž vaše osobní údaje: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefon (všechny tyto údaje dále mohou být označovány jen jako „základní identifikační údaje“) a případně další osobní údaje (např. ze vzájemné emailové či telefonické komunikace), které od vás v souvislosti s poskytovanou službou získáme a jejichž zpracování je nutné pro poskytování dané služby. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem poskytování vámi objednaných služeb a bez jejich zpracování není možné vám tyto služby poskytovat.

Zde je výčet dalších osobních údajů, které zpracováváme

V souvislosti s poskytovanými službami zpracováváme rovněž vaše osobní údaje týkající se poskytovaných služeb, zejména tedy údaje o druhu poskytovaných služeb, jejich rozsahu a ceně a informace o platební morálce. V prostorách naší společnosti, které jsou určeny pro styk se zákazníky, probíhá ukládání kamerových záznamů, které jsou rovněž osobními údaji, za účelem prevence vzniku škod. Všechny v tomto odstavci uvedené údaje získáváme v souvislosti s poskytováním služeb a ve spojení se základními identifikačními údaji je zpracováváme za účelem zlepšování poskytovaných služeb a/nebo pro případ ochrany zájmů naší společnosti (včetně případného vymáhání našich oprávněných nároků nebo ochranu práv naší společnosti v soudním nebo jiném řízení). Jelikož se tedy jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, nevyžaduje se váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Osobní údaje našich zákazníků dále zpracováváme rovněž z důvodů plnění právních povinností. Z důvodů vyžadovaných zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy zejména z oblasti daní uchováváme dokumenty (v elektronické nebo papírové podobě) obsahující osobní údaje, zejména faktury a dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury, po zákonem stanovenou dobu.  Po uplynutí zákonem uložené lhůty (viz níže) tyto osobní údaje již pro tento účel zpracovávat nebudeme. Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností. Jelikož tyto údaje od vás v souvislosti s poskytovanými službami musíme vyžadovat, resp. musíme je získávat z jiných zdrojů, neboť je to třeba pro splnění zákonných povinností, odmítnutí jejich poskytnutí nebo nesouhlas s jejich zpracováním by měl za následek, že bychom s vámi nemohli uzavřít smlouvu a poskytovat vám služby. 

Osobní údaje zákazníků používáme rovněž pro zasílání upozornění, provozních zpráv a pro zasílání našeho Newsletteru. Nikdy neposkytujeme osobní údaje pro marketingové účely třetích osob. Osobní údaj, kterým je e-mailová adresa, zpracováváme za účelem elektronického zasílání našich sdělení týkajících se produktů naší společnosti, a to bez vašeho souhlasu v souladu s právními předpisy, neboť je to v oprávněném zájmu naší společnosti. Podmínkou zasílání Newsletteru, který může obsahovat obchodní sdělení, je, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy. Pokud nám sdělíte, že se zasíláním těchto sdělení označených jako Newsletter nesouhlasíte, přestaneme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Návštěvou internetových stránek naší společnosti nám rovněž sdělujete osobní údaje o vaší IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Více o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete v jejich zásadách.

V případě, že na svém koncovém zařízení při návštěvě webových stránek naší společnosti udělíte souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o vás záznamy chování z cookies souborů umístěných na webových stránkách naší společnosti, a to pro účely lepšího provozu těchto internetových stránek. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání důvodu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou nutné k vedení zákaznického účtu, budou za účelem vedení zákaznického účtu zpracovávány po dobu poskytování služeb. Jestliže zákazník i po skončení poskytování služeb nezruší svůj zákaznický účet, budeme i nadále zpracovávat jeho osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom jeho zákaznický účet mohli vést, a to po dobu 3 roků.

Po ukončení poskytování objednané služby a po zániku všech souvisejících závazků z uzavřené smlouvy (včetně případné záruky) přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat a vymažeme je, pokud tyto osobní údaje nebo některé z nich nejsou zpracovávány pro jiný účel.

Pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu plnění právní povinnosti, zpracovávání pro tento účel ukončíme po uplynutí stanovené lhůty.

Jsou osobní údaje poskytovány třetím osobám?

Předávání osobních údajů třetím osobám je nutné pro objednání a realizaci přepravy námi dokončené zakázky – vyřízení vaší objednávky. A to v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • adresa (zaměstnání, pokud o certifikát žádá firma),
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo fyzické osoby

Předáním osobních údajů správci – přepravci nedochází k předání osobních údajů mimo EU.

Osobní údaje předáváme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí objednané služby. K tomuto nakládání s osobními údaji jsme oprávněni bez vašeho souhlasu, neboť bychom v opačném případě nebyli schopni splnit smlouvu a vám požadovanou službu poskytnout. Vždy však jsme povinni zajistit, aby tyto třetí osoby dodržovaly veškeré povinnosti související s ochranou osobních údajů a vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu nevyužívaly za jiným účelem. Pokud není specifikace třetí osoby, které budou osobní údaje předány, uvedena v těchto zásadách, bude vám sdělena při objednání služby.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Přístup k vašim osobním údajům v naší společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zaměstnanci mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Uplatnění práv subjektu údajů

V případě potřeby uplatnění práv subjektu údajů ve smyslu Nařízení, dotazů, či jiných podnětů nás kontaktujte na adrese info@4sleep.cz.

V případě vašich pochybností o souladu zpracování vašich osobních údajů s právními předpisy máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

 

Zpracování osobních údajů a Nařízení GDPR ve společnosti 4sleep s.r.o.

Pro vyřízení objednávek jsme nuceni zpracovávat osobní údaje zákazníků. Zacházení s nimi se řídí Zásadami zpracování osobních údajů. V tomto článku najdete souhrnné informace o zpracování osobních údajů 4sleep s.r.o. a informace o souladu s Nařízením známým jako GDPR.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá zásadně zákonným způsobem a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s novým NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (známé jako GDPR). Ke zpracování osobních údajů máme vždy zákonný důvod. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů, viz poslední odstavec.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely (v našem případě zaslání newsletteru), nebo jiné komunikace, vychází z našeho oprávněného zájmu, který je zákonným důvodem. Souhlas pro zpracování pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat ve vaší zákaznické administraci, nebo emailem na adresu info@4sleep.cz.

Zpracovatelská smlouva

Zákazníci, kteří objednávají naše služby pro svoje zákazníky jsou správci jejich osobních údajů. Uložením těchto osobních údajů se z nich stávají zpracovatelé osobních údajů.

Povinnost uzavření zpracovatelské smlouvy mezi oběma stranami si mohou správci splnit v zákaznické administraci a v sekci věnované osobním údajům. Zpracovatelská smlouva je určena těm subjektům, kteří nezpracovávají osobní údaje pro osobní potřebu. Zpracování osobních údajů fyzickou osobou pro osobní či domácí činnosti není regulováno předpisy týkající se ochrany osobních údajů, nepodléhá Nařízení a zpracovatelská smlouva není na místě.

Předávání osobních údajů správci mimo EU

Pro předání osobních údajů správci mimo EU potřebujeme Váš souhlas, a v současné době jednoznačně vylučujeme tuto možnost.

Zásady zpracování osobních údajů

Dokument Zásady zpracování osobních údajů, který popisuje zpracování vašich osobních údajů společností 4sleep s.r.o., rozsah a účel zpracování nutný pro realizaci obchodních případů, najdete v samostatném dokumentu.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na naše pracovníky na adrese info@4sleep.cz

 

 

Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018

Poslední aktualizace: 24.5.2018

 

 

 

 

  


E-mailový zpravodaj

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.


Aktuality

Kinetický písek 23. 10. 2017


Kinetický písek

Kinetický písek (Magic Sand)

 

Novinka v našem sortimentu. Zaměřili jsme se na kreativní hračky,

které pomáhíjí vývoji motoriky a pohybové koordinace  dětí. Kinetický písek je kmota svými vlastnostmi podobná mokrému písku, na rozdíl od písku se drží pohromadě a ani po delší době navysychá, neztrácí svoje výborné vlastnosti. Je možno jej tvarovat ve formičkách i různými nástroji vyřezávat nové tvary z utvořené hroudy. Kinetický písek je dodáván v praktickém obalu - kyblíku s víkem, do kterého je možno veškeré komponenty po ukončení zábavy uschovat.


MAGICKÁ PĚNA (magic foam) 23. 10. 2017


MAGICKÁ PĚNA (magic foam)

.MAGICKÁ PĚNA (magic foam)

Další pecka z naší kolekce - pěna je materiál, který umožňuje kterativní zábavu s barevnou hmotou, ta po vymodelování a vysušení zachovává svůj tvar. Takto si lze vyrobit vlastní hračku, magnetek na lednici, či polepit průzné předměty (tužka, sklenička ...). Je velmi vhodná pro procvičení jemné motoriky.


PLYŠOVÝ RÁJ !! 20. 3. 2017


PLYŠOVÝ RÁJ !!

Nově v našem sortimentu plyšový ráj!

Plyšáci všech možných podob a různých velikostí z velmi kvalitního, jemného plyše se všemi potřebnými atesty pro používání dětmi ZDRAVÍ NEZÁVADÉ


SCHON SET DUO 21. 9. 2016


SCHON SET DUO

Vnaší kolekci exceluje antialergický set přikrývka a polštář SCHON SET DUO. Polštář je prošívaný s otvorem na zip pro doplnění - ubrání kuličkové silikonizované náplně náplně. Přikrývka je vyrobena speciálním způsobem ze dvou vrstev oddělených od sebe distanční vložkou pro zvyšení telelné izolace - hřejivosti - při zachování lehkosti a vzdušnosti. Výrobek se vyznačuje vysokou kvalitou, hebkostí vzdušností ... SCHON SET DUO.

https://www.4sleep.cz/set-schon-duo-polstar-70-90-1000g-zip-prikryvka-135-200-2x420g/


vrchní matrace - renovační přistýlka 16. 9. 2016


vrchní matrace - renovační přistýlka

To je řešení, které hledáte :  levně, rychle, jednoduše promění vaši starou na novou
měkčí, nebo tužší.

https://www.4sleep.cz/vrchni-matrace/


Kontakt

Simona Samcová

obchod Zavinac 4sleep Tecka cz
Simona Samcová
 
602 797 988
558 329 400

Renata Maroszová

4sleep Zavinac 4sleep Tecka cz
Renata Maroszová
 
724 538 008
558 329 400

Nejprodávanější zboží